Rilin Names

In Rilin, the given name precedes the family name. Many given names have no traceable meaning in Rilin, but many others do.

Feminine given names

Suffixes to make feminine names from other words: -tot, -i, -u

 • ænsu
 • æʃtin
 • alai
 • anzelɪ
 • aŋɛ
 • bʌlaisi
 • dexɯtʌ
 • diʃɛtot
 • dɪɾɯ
 • tɪlu
 • ɛmpʌɾu
 • ɛni
 • ɛʐɛwa
 • funsa
 • ɡeiwi
 • hista
 • ʃuta
 • xɛmla
 • nɛlɪu
 • pania
 • hiʐænæ
 • hɪsada
 • hyvɛnɛ
 • ɪɫainɛ
 • jɛxiti
 • kiju
 • kɾustɔnʌ
 • kyilɛtot
 • kysna
 • lɪŋana
 • lʌʃti
 • lymi
 • maɬuma
 • masatɛt
 • mɛsnɛpot
 • milɔt
 • miŋɡɛɾot
 • myisa
 • nami
 • nesɾɛ
 • nɛsɪleŋ
 • nɛʂɛtot
 • niko
 • nʌisi
 • oisi
 • østʌ
 • pɾɛki
 • pʃuni
 • ptiɾi
 • ɸata
 • ɸɛle
 • ɸoliut
 • ɾaqæntʌ
 • ɾomni
 • sɪlɯa
 • sɪxi
 • taimit
 • tatɛɾe
 • tɛs
 • tɪʐyi
 • toɾosnɪɾu
 • vifa
 • vivu
 • viʔæna
 • vɪʂqa
 • ʌnʃi
 • wɛɸeɾi
 • xaɣɛtot
 • xɪseinti
 • xopʃuɾi
 • xovoa
 • xyi
 • ynɾot
 • βɪponot
 • βɪsta

Masculine given names:

Suffixes to create masculine given names from other words: -n, -i, -o, -a, -ɾɛt

 • bɛma
 • datʃi
 • deʃlai
 • dɛduɾu
 • dɛɡui
 • diɸʌna
 • dɯnhi
 • ɛkhela
 • ɛɬuɾɛt
 • fɛnɛɾɛt
 • foɾo
 • gɛɫasy
 • gɛnatɾa
 • giʐan
 • hupɛlɛ
 • jibyn
 • kalun
 • kɛdʌn
 • kɛʂino
 • koɾaimɯn
 • ɬit
 • meiŋɛt
 • mɪnty
 • mɪnun
 • moɾun
 • myʃdi
 • naɣun
 • nɛhuin
 • nɛzyiʃ
 • nohuiʃ
 • nos
 • nuis
 • nuʂʌn
 • nutyin
 • onui
 • oɸutɛlɛ
 • øta
 • ɔilɛ
 • ɔkypai
 • pɛŋɾas
 • pfuidʌ
 • pɪɾoʂno
 • pkɛɾan
 • pkʌtʌ
 • psuiɬɛ
 • pʃɛɬʌ
 • ptulu
 • pʌɾem
 • ɸɪnjan
 • qasin
 • ɾɛs
 • sɪɫuna
 • sodum
 • sybuin
 • ʃibuɾɛt
 • ʃiɾua
 • ʃuzɛn
 • ʃyten
 • tanɛt
 • tɪɬɯn
 • tɔlutænʌ
 • ʌiɬan
 • ʌɫʌnta
 • xakæntʌ
 • yŋilɯ
 • zɛhɛzi
 • βenso
 • βɯn
 • βynkɔʂ
 • oʐɪna
 • pʌɾi
 • nizi
 • sinʃa
 • ʂiwʌ